GORILLA SERVICES Algemene voorwaarden


Artikel 1.     Beschrijving van de dienst

 1. Maak gebruik van onze expertise om de Cloud-software oplossingen die wij (hierna “GORILLA SERVICES”) reselled geoptimaliseerd binnen jouw organisatie te implementeren, in die zin dat door GORILLA SERVICES uitdrukkelijk zelf geen SAAS-oplossing ter beschikking wordt gesteld. 


Artikel 2.     Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen GORILLA SERVICES en jou (hierna “de Klant”), waaronder alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij GORILLA SERVICES zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Klant. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolg Werkzaamheden. 
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Klant wordt door GORILLA SERVICES uitdrukkelijk van de hand gewezen. 


Artikel 3.     Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. GORILLA SERVICES doet de Klant een aanbod middels een opdrachtbevestiging dan wel door de Klant in de gelegenheid te stellen van de diensten van GORILLA SERVICES  gebruik te maken. 
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door GORILLA SERVICES en de Klant ondertekende opdrachtbevestiging door GORILLA SERVICES retour is ontvangen of indien en zodra de Klant van de ter beschikking gestelde SAAS-oplossing gebruikt maakt. 
 3. De Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Klant aan GORILLA SERVICES verstrekte informatie, in die zin dat informatie die door Klant niet aan GORILLA SERVICES wordt gemeld niet meegenomen kunnen worden in het opstellen van het aanbod, noch bij het vaststellen van de Overeenkomst of het uitvoeren van de Werkzaamheden. 
 4. De bevestiging dan wel het aanbod wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Voor zover later afspraken uitgelegd moeten worden, dan heeft de tekst van deze Algemene Voorwaarden voorrang op andere stukken. 


Artikel 4.     Betaling

 1. Betaling door de Klant van de aan GORILLA SERVICES verschuldigde bedragen dient, zonder dat de Klant recht heeft op enige aftrek, opschorting, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door GORILLA SERVICES aan te wijzen bankrekening.
 2. Alle in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die GORILLA SERVICES maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Klant.
 3. De Klant betaalt GORILLA SERVICES de kosten die op de bestelling staan vermeld. Tenzij anders bepaald in een Bestelling, moeten alle kosten binnen dertig (30) dagen na factuurdatum aan GORILLA SERVICES worden betaald. Indien Klant de verschuldigde vergoedingen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim.
 4. Elke late of afwezige betaling is onderworpen aan eventuele incassokosten (inclusief redelijke juridische kosten) en brengt rente op ten belope van anderhalf procent (1,5%) per maand (pro rata voor gedeeltelijke periodes), althans - naar keuze van GORILLA SERVICES - de wettelijke handelsrente.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van GORILLA SERVICES op de Klant onmiddellijk opeisbaar en geven GORILLA SERVICES het recht hun werkzaamheden direct stop te zetten, zonder enige (schade)vergoeding verschuldigd te zijn.
 6. Facturen worden elektronisch verzonden.
 7. Indien een factuur van GORILLA SERVICES gedeeltelijk door de Klant wordt betwist, is de Klant steeds gehouden om het niet-betwiste gedeelte van de factuur tijdig aan GORILLA SERVICES te voldoen. Met betrekking tot het betwiste gedeelte van de factuur is de Klant gehouden om onverwijld gemotiveerd en schriftelijk aan GORILLA SERVICES kenbaar te maken waaruit de betwisting bestaat. Indien de betwisting achteraf ongegrond blijkt, is GORILLA SERVICES gerechtigd om over het door de Klant te betalen bedrag de in lid 4 van dit artikel genoemde rente in rekening te brengen vanaf het moment van de oorspronkelijke verschuldigdheid tot aan het moment dat het bedrag door de Klant aan GORILLA SERVICES wordt voldaan.
 8. GORILLA SERVICES behoudt zich het recht voor het met de Klant overeengekomen tarief en de eventuele kosten elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een redelijk percentage.
 9. De Klant kan als betaalwijze een in aanmerking komende bankrekening registreren. In aanmerking komende rekeningen zijn bijvoorbeeld rekeningen bij financiële instellingen die in staat zijn automatische incasso's te ontvangen (bijvoorbeeld een Amerikaanse financiële instelling die incasso's via automated clearing house (”ACH”) ondersteunt, een Europese financiële instelling die Single Euro Payments Area (”SEPA”)-betalingen of ”iDEAL” in Nederland ondersteunt). De Klant verklaart en garandeert dat de door de Klant geregistreerde bankrekening op zijn naam staat of dat de Klant bevoegd is deze bankrekening te registreren en als betaalwijze te gebruiken. Door de bankrekening van de Klant als betaalwijze te registreren of te selecteren, machtigt de Klant GORILLA SERVICES (of haar agent) een of meer afschrijvingen te doen ten bedrage van het totale aankoop- of abonnementsbedrag (overeenkomstig de voorwaarden van uw abonnementsdienst) van de bankrekening van de KIant (en zo nodig een of meer crediteringen naar uw bankrekening te doen om eventuele fouten recht te zetten, een restitutie te betalen of een soortgelijk doel), en de Klant machtigt de financiële instelling waarbij de Klant de bankrekening heeft, deze debiteringen of crediteringen te accepteren. De Klant begrijpt dat deze machtiging onverminderd van kracht blijft totdat de Klant zijn bankrekeninggegevens van wijzigt/verwijdert. Als de Klant meent dat ten onrechte een afschrijving is gedaan, neemt de Klant zo snel mogelijk contact op met GORILLA SERVICES.. In het vestigingsland van de Klant toepasselijke wetgeving kan ook de aansprakelijkheid van de Klant voor frauduleuze, onjuiste of onbevoegde transacties van de bankrekening van de Klant beperken. Door een bankrekening als betaalwijze te registreren of te selecteren, erkent de Klant dat de Klant deze Voorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat de Klant ermee instemt


Artikel 5.     Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen, op straffe van verval van rechten aan de zijde van de Klant, schriftelijk binnen zestig (60) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Klant reclameert, dan wel binnen zestig (60) dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan GORILLA SERVICES kenbaar te worden gemaakt. 
 2. Reclames als bedoeld in artikel lid 1, schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op. 
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft GORILLA SERVICES de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door de Klant reeds betaald honorarium, telkens op een door GORILLA SERVICES aan te wijzen locatie.
 4. Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant jegens GORILLA SERVICES, uit welke hoofde ook, in ieder geval één (1) jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


Artikel 6.     Aard van de Werkzaamheden

 1. Op GORILLA SERVICES rust enkel een inspanningsverplichting. 
 2. Alle tussen partijen besproken termijnen gelden voor GORILLA SERVICES nooit als fatale termijnen.
 3. Alle diensten, software en informatie die door GORILLA SERVICES aan de Klant worden geleverd, worden geleverd "zoals deze is", “met alle tekortkomingen” en “zoals deze beschikbaar is” zonder enige vorm van garantie. GORILLA SERVICES geeft geen andere garanties, expliciet of impliciet, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Service Provider (zijnde de partner van GORILLA SERVICES, die de softwaretoepassing levert), noch een van de dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, leveranciers of licentiegevers van Service Provider, garandeert of verklaart dat de software of service ononderbroken, foutloos of veilig zal zijn. De Klant erkent dat er risico's verbonden zijn aan internetconnectiviteit die kunnen leiden tot het verlies van de privacy, gegevens, vertrouwelijke informatie en eigendom van de Klant of gebruikers.


Artikel 7.    Aansprakelijkheid

 1. GORILLA SERVICES, die in deze enkel zal optreden als reseller of als consultant/adviseur, zal de met de Klant overeengekomen werkzaamheden (hierna: het “Werk”) (en eventueel extra werk) naar beste vermogen uitvoeren en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. GORILLA SERVICES is alleen aansprakelijk als Klant kan aantonen dat Klant schade heeft geleden als gevolg van een schending van wezenlijke verbintenissen van GORILLA SERVICES door GORILLA SERVICES.
 2. De partijen komen overeen dat het exclusieve rechtsmiddel van de Klant, gezien de aansprakelijkheid van GORILLA SERVICES voor schade op basis van een (aaneenschakeling van) incident(en), is om van GORILLA SERVICES directe schade te verhalen tot een cumulatief bedrag dat gelijk is aan de Servicekosten van de Klant gedurende de maand gedurende waarbij het verlies of de inbreuk heeft plaatsgevonden. In het geval dat de Service gratis wordt aangeboden, geldt een maximum van € 10,00 dat kan worden teruggevorderd. De Klant kan geen andere schade of verliezen die dit bedrag overschrijden, inclusief alle (hogere) (in)directe, gevolgschade, gederfde winst, speciale, indirecte, incidentele of bestraffende schade of verliezen verhalen. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn zelfs van toepassing als het hierboven vermelde maximale bedrag de Klant niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of niet voldoet aan zijn essentiële doel of als de Klant op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van de schade. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn deze beperkingen en uitsluitingen van toepassing op alle claims met betrekking tot deze Overeenkomst, de Services of de software met betrekking tot de Services.
 3. De beperking als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel is alleen niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van het leidinggevend personeel van de dienstverlener. Deze beperking van aansprakelijkheid is ook volledig van toepassing in geval van aansprakelijkheid jegens meer dan één Gebruiker van Klant; in dat geval zal het bedrag dat door de GORILLA SERVICES gezamenlijk aan alle Gebruikers wordt betaald, niet hoger zijn dan één (1) keer de vergoeding die aan de GORILLA SERVICES moet worden betaald op grond van de bepalingen van de overeenkomst.
 4. GORILLA SERVICES is op geen enkele manier en nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verlies door bedrijfsstagnatie), behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 5. Met uitzondering van de gevallen genoemd in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel, is GORILLA SERVICES niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde (buiten)contractueel dan ook, voor zover deze verband houdt met de uitvoering van deze overeenkomst, of hiermee samenhangt.
 6. GORILLA SERVICES betracht de nodige zorgvuldigheid bij het inschakelen van derden. GORILLA SERVICES is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.
 7. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden zowel voor GORILLA SERVICES als voor de personen, afzonderlijk of gezamenlijk, die zijn ingeschakeld om de Werkzaamheden uit te voeren.
 8. Andere ondernemingen verbonden aan GORILLA SERVICES (al dan niet betrokken bij de uitvoering van het Werk) zijn nooit aansprakelijk voor enig verlies geleden door de Klant in verband met het Werk. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden ook voor alle aan GORILLA SERVICES gelieerde ondernemingen (al dan niet betrokken bij de uitvoering van het Werk).
 9. De bepalingen van dit artikel hebben betrekking op zowel contractuele als niet-contractuele aansprakelijkheid van GORILLA SERVICES tegenover de Klant.
 10. GORILLA SERVICES is niet aansprakelijk jegens de Klant voor vertraging of verzuim van GORILLA SERVICES om de verplichtingen van de GORILLA SERVICES na te komen als een dergelijke vertraging of verzuim het gevolg is van een oorzaak of oorzaken buiten de redelijke controle van de GORILLA SERVICES (overmacht). Dergelijke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, overstromingen, branden, stroomuitval of andere noodsituaties, of vertragingen door de Klant bij het verstrekken van vereiste middelen of ondersteuning of het uitvoeren van andere vereisten.
 11. De Werkzaamheden worden door GORILLA SERVICES uitgevoerd met inachtneming van de voor GORILLA SERVICES en voor de uitvoerende personen geldende wet- en regelgeving. GORILLA SERVICES is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is. De Klant verklaart de daaruit voor GORILLA SERVICES voortvloeiende verplichtingen en/of beperkingen op hetgeen partijen zijn overeengekomen steeds volledig te zullen respecteren.
 12. GORILLA SERVICES sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door GORILLA SERVICES aan de voor GORILLA SERVICES geldende wet- en regelgeving, inclusief gedrags- en beroepsregels. In geval GORILLA SERVICES gehouden is of verzocht wordt informatie te verstrekken over Opdrachtgever op grond van een verzoek of bevel van een regelgevend orgaan of overheidsorgaan of op grond van enige gerechtelijke procedure, zal Opdrachtgever GORILLA SERVICES compenseren voor de kosten van GORILLA SERVICES en haar personeel, die zijn gemoeid met een dergelijk verzoek, bevel of procedure, in geval handelen van GORILLA SERVICES geen (mede) onderwerp is van een dergelijk verzoek, bevel of procedure.


Artikel 8.     Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart GORILLA SERVICES voor alle claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met de voor de Klant uitgevoerde of te verrichten werkzaamheden, tenzij dergelijke claims het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van het uitvoerend personeel van GORILLA SERVICES. De vergoeding omvat alle geleden schade en juridische en andere kosten die GORILLA SERVICES heeft gemaakt in verband met claims.
 2. De bepalingen van dit artikel hebben betrekking op zowel contractuele als niet-contractuele aansprakelijkheid van GORILLA SERVICES tegenover de Klant die op enigerlei wijze verbanden houden met de uitvoering van deze Overeenkomst. 
 3. De vergoeding op grond van lid 1 van dit artikel wordt ook bedongen namens de personen, zowel individueel als gezamenlijk, die het opdrachtteam vormen, en namens de andere aangesloten partijen van GORILLA SERVICES, al dan niet ingeschakeld door GORILLA SERVICES voor de uitvoering van het werk.


Artikel 9.     Opzegging overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Klant, is de Klant gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en/of de tot het moment verrichte werkzaamheden voor zover die nog niet in rekening waren gebracht. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Klant.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GORILLA SERVICES, zal GORILLA SERVICES in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan door de Klant aan te wijze derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Klant toerekenbaar zijn.
 3. Indien één der Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende en op hem rustende verplichtingen, dan is de andere Partij gerechtigd om de Overeenkomst middels een aangetekende brief te beëindigen. Dit recht ontstaat echter pas als de Partij die toerekenbaar tekortschiet schriftelijk in gebreke is gesteld door de andere Partij, onder gemotiveerde opgave van de redenen die tot de ingebrekestelling hebben geleid en hem een gegeven de aard van de betreffende verplichting redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, en vervolgens nakoming na het verstrijken van die termijn uitblijft.
 4. Iedere Partij is gerechtigd om de Overeenkomst middels een aangetekende brief met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, indien de andere Partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van zijn vermogen beslag wordt gelegd, de rechtspersoon van die Partij wordt ontbonden of de zeggenschap over of de beslissende stem binnen de rechtspersoon van die Partij bij een derde komt te berusten. Dit laat het recht van GORILLA SERVICES om alsdan volledig betaald te worden voor reeds geleverde zaken, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten onverlet.

 

Artikel 10.     Ontbinding overeenkomst

 1. GORILLA SERVICES is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien:
  1. de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. de Klant wordt ontbonden of geliquideerd, een regeling treft met haar schuldeisers, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. na het sluiten van de overeenkomst GORILLA SERVICES ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  4. de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is GORILLA SERVICES bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GORILLA SERVICES op de Klant onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Indien GORILLA SERVICES de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. GORILLA SERVICES behoudt steeds het recht aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11.     Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht, dan wel een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GORILLA SERVICES geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GORILLA SERVICES niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van GORILLA SERVICES, beëindiging (op welke grond dan ook) van samenhangende overeenkomsten door derde(n) van wie GORILLA SERVICES afhankelijk is om de diensten aan de Klant te verrichten, alsmede pandemieën, worden daaronder begrepen.
 3. GORILLA SERVICES heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GORILLA SERVICES haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is GORILLA SERVICES gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Klant. 
 5. Voor zoveel GORILLA SERVICES ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GORILLA SERVICES gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. 

 

Artikel 12.     Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door GORILLA SERVICES geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., van welke voornoemde zaken partijen beoogd hebben het eigendom over te dragen aan de Klant blijven eigendom van GORILLA SERVICES totdat de Opdrachtgeefster alle navolgende verplichtingen uit alle met de Klant gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht GORILLA SERVICES zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door GORILLA SERVICES geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat GORILLA SERVICES zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan GORILLA SERVICES of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GORILLA SERVICES zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 13.    Vertrouwelijke informatie

 1. “Vertrouwelijke informatie” omvat alle informatie die door één van de partijen wordt bekendgemaakt vóór of na de begindatum van de contractperiode (zoals gespecificeerd in de Overeenkomst), en in het algemeen niet publiekelijk bekend, materieel of immaterieel en in welke vorm dan ook, evenals enige informatie die is gegenereerd door een partij die dergelijke informatie bevat, weerspiegelt of daarvan is afgeleid. Om twijfel te voorkomen, omvat de term ‘Vertrouwelijke informatie’ geen informatie die wordt gebruikt om personen te identificeren zoals onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de "AVG"); verplichtingen met betrekking tot dergelijke informatie (indien aanwezig) zijn vastgelegd in de ‘Gegevensverwerkingsovereenkomst.’.

 

Artikel 14.     Inhoud

 1. GORILLA SERVCICES claimt geen eigendomsrechten met betrekking tot de Inhoud van de Klant. 
 2. Voor zover noodzakelijk om de Diensten aan de Klant en anderen te leveren (mogelijk met inbegrip van het wijzigen van de afmetingen, vorm of indeling van de Inhoud van de Klant om deze beter te kunnen opslaan of weer te geven aan de Klant), om de Klant en de diensten te beschermen en om de producten en diensten van GORILLA SERVICES te verbeteren, verleent de Klant GORILLA SERVICES een wereldwijde en royaltyvrije intellectuele eigendomslicentie voor het gebruik van de Inhoud van de Klant.

 

Artikel 15.     Geheimhouding

 1. GORILLA SERVICES is verplicht tot geheimhouding van door of namens de Klant verschafte vertrouwelijke informatie van de Klant tegenover derden, anders dan diegenen die betrokken zijn bij uitvoering of de ondersteuning van de Werkzaamheden. Deze verplichting geldt niet voor zover GORILLA SERVICES verplicht is tot bekendmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan GORILLA SERVICES is onderworpen, een op GORILLA SERVICES of op personen werkzaam bij/voor of verbonden aan GORILLA SERVICES rustende beroepsplicht of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan.
 2. De in lid 1 opgenomen verplichting is niet van toepassing ingeval de in dat lid genoemde informatie reeds algemeen bekend is of bekend wordt, anders dan als gevolg van een onrechtmatige bekendmaking door GORILLA SERVICES. De desbetreffende verplichting laat voorts onverlet het recht van GORILLA SERVICES om de in lid 1 genoemde informatie aan zijn externe juridische adviseurs onder gelijkluidende geheimhoudingsverplichtingen over te leggen of aan een derde, waaronder begrepen een aan GORILLA SERVICES gelieerde onderneming, ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden, inclusief ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening van GORILLA SERVICES en/of een aan GORILLA SERVICES gelieerde onderneming. 


Artikel 16.     Verwerking van persoonsgegevens

 1. Voor zover GORILLA SERVICES persoonsgegevens van de Klant verwerkt, bepaalt de Klant in het kader van de Overeenkomst het doel en de middelen van de verwerking, en zal dus optreden als een controller en de GORILLA SERVICES zal optreden als een verwerker, binnen de betekenis van de AVG.
 2. Voor zover GORILLA SERVICES als verwerker optreedt, is het volgende van toepassing:
  1. GORILLA SERVICES zal alleen persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Klant en voor de uitvoering van de- en in overeenstemming met de Overeenkomst, tenzij GORILLA SERVICES wettelijk verplicht is om persoonlijke gegevens te verwerken, in welk geval GORILLA SERVICES de Klant hierover zal informeren wettelijke vereiste, tenzij het verstrekken van dergelijke informatie wettelijk is verboden.
  2. GORILLA SERVICES zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang daartoe.
  3. GORILLA SERVICES is verplicht om de persoonlijke gegevens die de Klant beschikbaar stelt aan of toegankelijk maakt voor GORILLA SERVICES geheim te houden en zorgt ervoor dat alle personen die door GORILLA SERVICES zijn geautoriseerd om de persoonlijke gegevens te verwerken, aan deze geheimhoudingsplicht zijn gebonden.
  4. GORILLA SERVICES zal de Klant, binnen redelijke grenzen, helpen bij (i) het voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot het reageren op verzoeken van betrokkenen (de personen op wie persoonsgegevens betrekking hebben), die hun rechten willen uitoefenen en (ii) voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de artikelen 32 tot en met 36 van de AVG. Kosten die GORILLA SERVICES voor dergelijke assistentie maakt, worden gedragen of anderszins vergoed door de Klant.
  5. GORILLA SERVICES zal de Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van een inbreuk op persoonsgegevens in de zin van de AVG. De Klant zal GORILLA SERVICES voorafgaand aan het gebruik van de SaaS-service informeren over het e-mailadres waarnaar GORILLA SERVICES een dergelijke kennisgeving moet sturen.
  6. GORILLA SERVICES heeft het recht om derden in te schakelen voor de (ondersteuning van de) uitvoering van het Werk. GORILLA SERVICES zal deze derden aan contractuele overeenkomsten onderwerpen om de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG te waarborgen. GORILLA SERVICES zal de Klant informeren over de betrokkenheid of vervanging van derden. GORILLA SERVICES zal Klant op verzoek informeren over de ingeschakelde derden voorafgaand aan het gebruik van Klant van de SaaS-Service.
  7. GORILLA SERVICES heeft het recht om, conform lid 2 van dit artikel, de persoonsgegevens buiten Nederland te verwerken of te laten verwerken indien dit noodzakelijk is voor de (ondersteuning van) uitvoering van het Werk. Als GORILLA SERVICES persoonlijke gegevens, waarvoor de Klant de verantwoordelijke is in de zin van de AVG, overdraagt aan een derde in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zonder voldoende beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens, het volgende is van toepassing: de Klant verleent hierbij de volmacht aan de dienstverlener om modelovereenkomsten te sluiten om te voldoen aan de overdrachtsvereisten op grond van de AVG. Voor zover de bovengenoemde volmacht onvoldoende of ongeldig is, zal de Klant onverwijld volledig meewerken met de Dienstverlener om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht voldoet aan de vereisten van de AVG. Ingeval sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, zal GORILLA SERVICES per geval bepalen welke aanvullende beschermingsmaatregel(en) nodig is/zijn en de Klant daaraan onverwijld en volledig medewerking verlenen.
  8. De Klant zal binnen twee weken na beëindiging van het Werk GORILLA SERVICES verzoeken de persoonlijke gegevens te retourneren of te verwijderen. In geval van het ontbreken van een dergelijk verzoek, heeft GORILLA SERVICES het recht om de persoonlijke gegevens permanent te verwijderen.
  9. GORILLA SERVICES stelt Klant in staat om, na voorafgaand overleg met GORILLA SERVICES, met redelijke tussenpozen aan te tonen dat GORILLA SERVICES voldoet aan de vereisten zoals vastgelegd in dit lid 2, door (i) de nodige informatie te verstrekken, die door ons moet worden beoordeeld, en door (ii) audits door Klant of, na gezamenlijk overleg, een aangewezen derde partij toe te staan. We behouden ons het recht voor om redelijke voorwaarden te stellen aan de audits en om kosten in rekening te brengen aan de Klant voor de Service Provider met het oog op de audit.
  10. De Klant zorgt voor de rechtmatige verstrekking van de persoonlijke gegevens aan GORILLA SERVICES in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en zal alle wettelijke verplichtingen naleven waaraan de Klant is onderworpen op grond van de toepasselijke privacywetgeving.

Artikel 17.     Slotbepaling 

 1. Naast artikel 3.1 van de Overeenkomst komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant en/ of Gebruikers de SaaS-Service gebruiken.
 2. Ingevolge de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("WWFT" of de "Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme"), is de dienstverlener verplicht om elke ongebruikelijke beoogde of uitgevoerde transactie aan de toezichthouder te melden autoriteit voor zover deze wordt geïdentificeerd in de context van ons reguliere werk. Daarnaast is GORILLA SERVICES op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht om Klantonderzoek te doen naar potentiële Klanten. Dit betekent onder meer de identificatie van de potentiële Klant en verificatie van de identiteit van de Klant voorafgaand aan het werk. GORILLA SERVICES kan de Klant om hulp vragen bij de screening van de Klant.
 3. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en die naar hun aard en strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, blijven na beëindiging van de Overeenkomst volledig van kracht.
 4. Geen van de partijen bij de Overeenkomst mag de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst overdragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij bij deze Overeenkomst.
 5. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in het district waar de Dienstverlener is gevestigd. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen met betrekking tot roerende goederen (het ‘Weens Koopverdrag’) is niet van toepassing.
 6. We maken gebruik van:
  - Privacyverklaring en cookie beleid
  - E-mail disclaimer 


Deze aanvullende voorwaarden en bepalingen, die verkrijgbaar zijn bij GORILLA SERVICES, maken deel uit van en zijn opgenomen door middel van verwijzing in deze Overeenkomst. Door deze Overeenkomst te sluiten, aanvaardt de Klant ook de aanvullende voorwaarden en bepalingen die daarin zijn opgenomen.

 1. Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht.
 2. Deze Overeenkomst vormt samen met de Bestelling en de documenten vermeld in lid 6 van dit artikel de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle voorstellen en eerdere discussies en geschriften tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp in kwestie. Elke ondertekende kopie van deze Overeenkomst die op betrouwbare wijze is gemaakt, wordt als origineel beschouwd.
 3. De titels van de artikelen zijn alleen voor referentiedoeleinden, en hebben geen inhoudelijk effect en gaan niet in op de interpretatie hiervan.
 4. Elke bepaling van deze Overeenkomst is een afzonderlijk afdwingbare bepaling. Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar, ongeldig of in strijd met de wet is, wordt die bepaling zo nodig aangepast om deze Overeenkomst volledig te laten werken. Een dergelijke wijziging moet dezelfde aard, strekking en strekking hebben als de oorspronkelijke bepaling. Met het oog op dergelijke ongeldigheid of niet- afdwingbaarheid blijven de overige niet-getroffen bepalingen onverkort van kracht.
 5. Indien de Klant de verplichtingen in deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per overtreding en/of gebeurtenis aan GORILLA SERVICES een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot €250,00 verschuldigd zijn, te vermeerderen met een bedrag van €250,-- per dag dat de overtreding voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag voor een gehele dag geldt, zulks met een maximum van €2.500,00 (welk bedrag door partijen wordt gezien als een redelijke prikkel alsnog na geschonden verbintenissen te komen), onverminderd het recht van GORRILA SERVICES op nakoming van niet nagekomen bepalingen uit de Overeenkomst en algemene voorwaarden en aanvullende/volledige schadevergoeding.
 6. De voorwaarden voor artikel 18 zijn algemeen van toepassing op alle diensten van GORILLA SERVICES. De artikelen 19 en verder bevatten dienst-specifieke voorwaarden die van toepassing zijn naast de algemene voorwaarden. Deze dienst-specifieke voorwaarden zijn van toepassing als er geen verschillen zijn met de algemene voorwaarden en enkel voorzover van die specifieke dienst gebruik wordt gemaakt. 
 7. GORILLA SERVICES heeft het recht om derden te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, onze werknemers, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen ("onderaannemers") bij de uitvoering van haar verplichtingen en diensten hieronder en, voor de doeleinden van deze voorwaarden, alle verwijzingen naar ons of Onze werknemers worden geacht dergelijke Onderaannemers op te nemen.
 8. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door GORILLA SERVICES.
 9. De Klant zal eventuele vorderings-of verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen GORILLA SERVICES en niet tegen bestuurders, aandeelhouders, werknemers van GORILLA SERVICES of door GORILLA SERVICES ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.


II.     TEN AANZIEN VAN OVEREENKOMST VAN OPDACHT (De distributie)

Ter aanvulling op hetgeen reeds in voorgaande artikel is overeengekomen, is ter zake de distributie van

software het navolgende van belang.

 

Artikel 19.     Tussentijdse beëindiging

 1. Aan zowel GORILLA SERVICES als de Klant komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst van Opdracht slechts toe (i) indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81BW), (ii) indien de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen, (iii) indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, (iv) indien de andere partij een schuldsanering treft.
 2. GORILLA SERVICES behoudt bij een beëindiging op basis van 1 of 2 aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van de Klant ter zake van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar. In het geval de Klant de Overeenkomst beëindigt overeenkomstig artikel lid 1 of 2, is de Klant verplicht alle schade en kosten aan de zijde van GORILLA SERVICES te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, alle door GORILLA SERVICES in verband met de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane investeringen en het bezettingsverlies.